Soutěž

https://www.javoricko.cz/wp-content/cache/background-css/www.javoricko.cz/?wpr_t=1718616419chcibeckuvjavoricku

Ahoj výletníci,
připravili jsme pro vás letní soutěž!

Ze všech odpovědí budeme 28. 9. 2022 losovat výherce.

Co vyhrajete?

Cenou bude selátko na gril a 50 l bečky piva (18+) nebo Kofoly. Party
si pak můžete udělat v našem areálu.

Pokud bude mít výherce i
správnou odpověď, vyhrává jako bonus tříposchoďový dort.

Těším se na Vaše fotečky !

Pravidla soutěže:

Hledej Igora - kolik jich je?

| areál nové javoříčko | https://www. Javoricko. Cz/soutez/

Vyfoťte se u totemu a fotku přidejte do komentáře pod náš příspěvek https://www.javoricko.cz/wp-content/cache/background-css/www.javoricko.cz/?wpr_t=1718616419ChiBeckuVJavoricku na naši FB stránkách Javoříčko.

Nezapoměňte do komentáře napsat počet Igorů v ilustraci.

Soutěž https://www.javoricko.cz/wp-content/cache/background-css/www.javoricko.cz/?wpr_t=1718616419ChciBeckuVJavoricku

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je spolek Nové Javoříčko z.s., se sídlem Javoříčko 22, 783 24. (dále jen „pořadatel“).

Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je spolek Nové Javoříčko z.s., se sídlem Javoříčko 22, 783 24. (dále jen „organizátor“)

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen „místo konání soutěže“).

Trvání soutěže:

Datum a hod. 1.7.2022 6:00 – datum a hod. 26.8.2022 22:00

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě
FACEBOOK. má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník
soutěže“).

Soutěž https://www.javoricko.cz/wp-content/cache/background-css/www.javoricko.cz/?wpr_t=1718616419ChciBeckuVJavoricku

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Na Facebook profilu https://www.facebook.com/nove.javoricko , bude uveřejněn soutěžní příspěvek s označením „https://www.javoricko.cz/wp-content/cache/background-css/www.javoricko.cz/?wpr_t=1718616419ChciBeckuVJavoricku“. Úkolem
soutěžících je být fanouškem stránek Javoříčko, dát like soutěžnímu příspěvku.

Na pozdější nebo pozměněné soutěžní odpovědi, nebo odpovědi nahrané mimo komentář k soutěžnímu postu nebude brán zřetel a nebudou
zařazeny mezi platné soutěžní komentáře. Počet soutěžních odpovědí od jednoho soutěžícího je pouze 1.

Vítězové budou kontaktováni odpovědí na jejich soutěžní příspěvek a do soukromé zprávy, a to do 48 hodin od ukončení soutěže. Vítězové jsou
povinni reagovat prostřednictvím Facebook soukromé zprávy a potvrdit tak nebo odmítnout svou výhru a doplnit: Jméno, příjmení a doručovací
adresu, e-mail a to nejpozději do 5 dnů od jeho kontaktování. Pokud se tak nestane, Organizátor si vyhrazuje právo vybrat jiného výherce.
Provozovatel si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové soutěžící, kteří nebudou v souladu s pokyny v těchto pravidlech, nebudou v souladu s
dobrými mravy, nebo budou jinak porušovat pravidla soutěže.

Výhra:

  • 1 x 50l KEG Kofola pro soutěžící do 18 let nebo 1x 50 l KEG Moravan, pivovar Litovel pro soutěžící nad 18 let
  • Zamražené selátko od společnosti Makro
  • Dort v případě správné odpovědi na soutěžní otázku z hrací karty

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo
kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn u příspěvku. Účast v soutěži ani
výhry není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou
výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od
ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes
uvedené stala výhercem, nemá na výhru nárok.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V
případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do
vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za
doručení zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby
podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem,
výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Zpracování osobních údajů:

Účastí v Soutěži souhlasí Soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, (dále jen
„Údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, pro účely realizace Soutěže, předání výhry. Zpracovatelem osobních údajů je Organizátor.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle §11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně
kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k Údajům a právo na opravu těchto Údajů, blokování nesprávných Údajů, jejich likvidaci atd.
Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním Údajů před ukončením naplnění účelu Soutěže má však za následek vyřazení Soutěžícího ze Soutěže. V
případě pochybností o dodržování povinností Pořadatele se může Soutěžící obrátit na Organizátora.

Účastí v soutěži Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich
odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora, který je správcem, a to v rozsahu: jméno a příjemní, telefonní číslo, e-mail.

Osobní údaje budou použity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení
soutěže.

Pro zpracování výše uvedených údajů bude pořadatel využívat služeb organizátora jakožto zpracovatele osobních údajů.Tato soutěž není nikterak
sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace
organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

 

V Javoříčku dne 30.6. 2022

Ahoj výletníci,
připravili jsme pro vás letní soutěž!

Ze všech odpovědí budeme 28. 9. 2022 losovat výherce.

Co vyhrajete?

Cenou bude selátko na gril a 50 l bečky piva (18+) nebo Kofoly. Party
si pak můžete udělat v našem areálu.

Pokud bude mít výherce i
správnou odpověď, vyhrává jako bonus tříposchoďový dort.

Těším se na Vaše fotečky !

Registrace do soutěže